Reglement

Reglement voor de huur van de volkstuinen Broek in Waterland
Deze herziene versie werd vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 3 februari 2015.

NB. Nieuwe regels voor gebruik composthoop onderaan!

Artikel 1.

De huurders moeten de gehuurde grond zelf en naar behoren gebruiken. Zij mogen de tuingrond aan niemand onderverhuren of in huur overdragen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. Het bestuur treedt op als verhuurder.

Artikel 2.

De huurders dragen er zorg voor, dat de bij de tuin behorende paden voldoende vrij van onkruid worden gehouden. Ook dienen de aangrenzende sloten behoorlijk schoon en op de vereiste diepte en breedte te worden gehouden. Boetes bij de jaarlijkse schouw en alle daaruit voortvloeiende kosten die door waterschappen of polders worden opgelegd, komen voor rekening van de huurders.

Artikel 3.

Jaarlijks wordt er in de maand oktober een schouw gehouden door het Waterschap, dat toeziet op het beheer van de sloten, zie artikel 2. Daarnaast wordt door het bestuur schouw verricht over het goed en reglementair gebruik van de tuinen. Bij geconstateerde misstanden zullen de betreffende huurders daarover worden geïnformeerd.

Artikel 4.

De huurders zullen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurders, de aard van het gehuurde perceel tuingrond, de bestemming, de inrichting daarvan noch geheel noch gedeeltelijk mogen veranderen. Ook mogen op de percelen geen bouwwerken worden opgericht. Bomen zijn niet toegestaan tenzij ze laag worden gehouden en geen overlast veroorzaken voor de medetuinders.

Artikel 5.

De volkstuinen worden verhuurd als moestuin en dienen als zodanig te worden gebruikt. De huurders moeten hun tuin behoorlijk bewerken en voldoende vrij van onkruid houden.
Indien een huurder onvoldoende aandacht besteedt aan het onderhoud van diens tuin en de plichten zoals in artikel 2 omschreven (zulks ter beoordeling van het bestuur), dan kan het lid een aanschrijving van het bestuur ontvangen waarbij hij/zij wordt verzocht de tuin alsnog in goede staat te brengen. Als bij een volgende schouw door het bestuur blijkt dat er niet of onvoldoende is voldaan aan dit verzoek en er bij het bestuur geen bijzondere omstandigheden zijn gemeld, dan kan het bestuur besluiten om per direct het lidmaatschap op te zeggen. Dit ontslaat het lid overigens niet van de verplichting de tuin schoon op te leveren, zie ook artikel 6 en 8.

In verband met ziekten verdient het aanbeveling om niet elk jaar dezelfde gewassen op dezelfde plaats te verbouwen.

Artikel 6.

Aan iedere huurder wordt een nader vast te stellen bedrag als borg gevraagd. Deze borg zal worden gerestitueerd bij opzegging van de tuin, tenzij er sprake is van verwaarlozing, waardoor de tuin niet zonder schoonmaak kan worden overgedragen aan een nieuwe huurder.

De jaarlijks verschuldigde huur dient binnen 1 maand na ontvangst van de rekening aan de penningmeester te worden voldaan. Indien ook na aanmaning niet wordt betaald kan met onmiddellijke ingang de huur worden opgezegd.

Artikel 7.

Opzegging van de tuin moet schriftelijk gebeuren en wel uiterlijk één maand voor het nieuwe kalenderjaar.

Artikel 8.

Bij opzegging moet de tuin schoon worden opgeleverd, d.w.z. vrij van gewassen en onkruid, voor de start van het nieuwe kalenderjaar. Indien de tuin bij opzegging niet schoon wordt opgeleverd wordt (een deel van) de borgsom niet terugbetaald. Het bestuur beslist in deze.

Artikel 9.

Bij overtreding of niet nakoming van een of meer bepalingen van dit reglement kan de huur worden beëindigd, echter uitsluitend na schriftelijke aanzegging door het bestuur.

Artikel 10

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 11

Honden aan de lijn.

Nieuwe regels voor gebruik composthoop – voor een beter beheer van organisch afval en compost:

De composthoop was qua omvang nogal uit de hand was gelopen- de doorgang voor wandelaars was bijna onmogelijk geworden. Daarom is de composthoop grotendeels afgegraven. De ruimte die open moet blijven is met paaltjes gemarkeerd.
De spelregels voor organisch afval zijn deze: iedereen houdt dit afval in beginsel apart op zijn (composthoop in de) eigen tuin. Of neemt het mee naar huis, zoals velen al doen met kweekgras en aardappelloof – wegens kans op schimmelziekte.  Heb je grof, composteerbaar tuinafval wat je niet mee kunt nemen? Gooi het dan om de hoek naast de begraafplaats, dus niet meer op de oude hoop die we langzaam laten inklinken.
Naast de composthoop is een plek ingericht (met bordje!) voor mest, dat door paardenboer Willem Nooy erin wordt gekruid.

Iedereen een fijn tuinseizoen gewenst!